CC630FE (30"x5" Round End Fresno/Edger 1/2"R) CC630FE (30"x5" Round End Fresno/Edger 1/2"R) Kraft Tool Company (30"x5" Round End Fresno/Edger 1/2"R)

CC630FE (30"x5" Round End Fresno/Edger 1/2"R)

Code: CC630FE

(30"x5" Round End Fresno/Edger 1/2"R)

(30"x5" Round End Fresno/Edger 1/2"R)