DC342 (Jiffler Mixer w/2 - 2-1/2" Wheels) DC342 (Jiffler Mixer w/2 - 2-1/2" Wheels) Kraft Tool Company (Jiffler Mixer w/2 - 2-1/2" Wheels)

DC342 (Jiffler Mixer w/2 - 2-1/2" Wheels)

Code: DC342

(Jiffler Mixer w/2 - 2-1/2" Wheels)

(Jiffler Mixer w/2 - 2-1/2" Wheels)